ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
01/10/2021 02/11/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Διαρρύθμισης και ανακαίνισης εξεταστηρίων ελάσσονος τραύματος ΤΕΠ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/10/2021 10/11/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΕΕΕΣ
08/10/2021 29/10/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
07/10/2021 12/10/2021 έως 02:00 μμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ΕΚΑ
07/10/2021 21/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες της «Επαύξησης της ισχύος των κλιβάνων της κεντρικής αποστήρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/10/2021 24/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» του ΓΝΑ ΚΑΤ
06/10/2021 25/10/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουγεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουγεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

04/10/2021 25/10/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/10/2021 08/10/2021 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαριασμών του νοσοκομείου ΕΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση     Διευκρινίσεις
01/10/2021 18/10/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο αναρροφήσεων υψηλής πίεσης και δύο φορητών αναρροφήσεων υψηλής πίεσης για την Α Γενική Χειρουργική κλινική και δύο τροχήλατων αναρροφήσεων για το χειρουργείο του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/09/2021 14/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικών διαθερμιών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/09/2021 14/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά-Απολυμαντικά αποστείρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/09/2021 06/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μίας φυγόκεντρου για το βιοχημικό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/09/2021 07/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά μονάδων αίματος, παραγώγων και βιολογικών δειγματών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/09/2021 07/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μη μαγνητικού μόνιτορ παρακολούθησης παραμέτρων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
20/09/2021 07/10/2021 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
10/09/2021 05/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της απόφραξης και του καθαρισμού όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/09/2021 23/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών εξακάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/09/2021 21/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναρρόφησης billaw τριών θαλάμων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/09/2021 16/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ-ΤΣΑΝΤΕΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/08/2021 07/09/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από τέσσερεις (4) αδειούχους ηλεκτρολόγους με εμπειρία του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
Διευκρινίσεις
Παράταση Διαγωνισμού
28/07/2021 08/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νάρθηκες» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/07/2021 08/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
14/07/2021 26/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από τέσσερεις (4) αδειούχους ηλεκτρολόγους με εμπειρία του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
14/07/2021 28/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων-αναλωσίμων (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) και μικροειδών για τις ανάγκες του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
06/07/2021 28/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση , τεσσάρων νέων συστημάτων κλήσης αδελφών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/07/2021 15/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης με ανταλλακτικά του σωληνωτού ταχυδρομείου» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/07/2021 22/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

01/07/2021 22/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

01/07/2021 12/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του έργου της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
17/06/2021 01/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «δύο πιεσομέτρων με οξύμετρο για το τμήμα επειγόντων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/06/2021 30/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μίας φυγόκεντρου για το βιοχημικό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δεκαπέντε ηλεκτρικών κλινών για το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
31/05/2021 22/06/2021 έως 15:00 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ» (Κωδικός ΟΠΣ 5038621) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (CPV: 71320000-7) «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ»
«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
28/05/2021 08/07/2021 έως 10:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»
26/05/2021 08/07/2021 έως 10:00 πμ Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 42/2021 Ανοικτό ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την Προμήθεια «Ιματισμού χειρουργείου»
25/05/2021 17/06/2021 έως 12:00 πμ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΕΥΔ
25/05/2021 11/06/2021 έως 11:00 πμ Προμήθεια «μασκών ιατρικών αερίων» , για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ ΤΕΥΔ
25/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων, του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
20/05/2021 01/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ
19/05/2021 10/06/2021 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
19/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
18/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
18/05/2021 04/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΧΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
13/05/2021 31/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/05/2021 24/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχετεύσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολές και ρόμπες χειρουργείου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
14/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
13/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
13/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «χημικών ατμογεννητριών – ατμολεβητών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υφαντών υφασμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μαξιλαριών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 19/04/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι δύο ηλεκτρικών νοσοκομειακών κρεβατιών του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
07/04/2021 05/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός «πληντυρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/04/2021 22/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων τύπου τούνελ flight στα μαγειρεία του 7ου ορόφου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

06/04/2021 21/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – βρογχοσκοπίου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
30/03/2021 14/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αποστειρωμένων κομπρεσών για τη θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων – τραυμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
26/02/2021 10/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός τροχήλατου ψηφιακού ακτινογραφικού για τη νέα ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικής διαθερμίας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης μπαρών και θυρών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης οπτικοακουστικών μέσων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/02/2021 24/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – λαρυγγοσκόπιου και Video – βροχοσκόπιου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/02/2021 22/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή με λογισμικό και Tablet» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
05/02/2021 25/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τα «Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/02/2021 15/02/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια θαλάμου βιολογικής ασφάλειας τάξης ΙΙ τύπου Α2 του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ

03/02/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαΐκού Εντύπου Σύμβασής
26/01/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ
Skip to content