ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις ασθενούς – Πολιτική Ποιότητας

Προϊσταμένη:
Χαριτωμένη Μαστρογιάννη
Τηλ. 213 – 20.86.335
E – mail: tepese@kat-hosp.gr.

Σκοπός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ (Φ.Ε.Κ. 3485/31.12.2012) είναι:

 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς & σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ, ισότιμα σε κάθε πολίτη.
 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση, η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας καθώς & η ανάπτυξη & η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας.
 3.  Η ανάπτυξη διαδικασιών οι οποίες διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττικής & το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.
 4. Η συνεργασία με μονάδες υγείας & νοσηλευτικά ιδρύματα της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη & αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων & μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.

Σε απόλυτη συνάφεια με  τους γενικούς στόχους του, η Διοίκηση του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ θέτει μια σειρά από στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

 1. Την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Την προσπάθεια για εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
 3. Τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των εσωτερικών διεργασιών για την καταγραφή προβληματικών διαδικασιών, την αντιμετώπιση & τη διαρκή βελτίωσή τους.
 4. Την ενίσχυση της προσπάθειας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων.
 5. Τη συνεχή  προσπάθεια για την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών & των αποδεκτών των λειτουργιών του, μέσω & της ευαισθητοποίησης του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα ποιότητας.

Ο ασθενής που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έχει μια σειρά από δικαιώματα αλλά από υποχρεώσεις. Σε πρώτο στάδιο, ορίστηκαν στο αρ. 47, στο Ν. 2071/1992 αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς:

 1. Έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
 2. Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του.
 3. Έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 4. Δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί οτιδήποτε αφορά την κατάστασή του.
 5. Έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως & εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν μετά από εφαρμογή σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών πράξεων. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων απαιτεί οπωσδήποτε την συγκατάθεση του ασθενή.
 6. Πρέπει να εξασφαλίζεται το απόρρητο όλων των ιατρικών πληροφοριών & των περιεχομένων του φακέλου νοσηλείας.
 7. Δικαιούται να αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
 8. Έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ενστάσεις ή διαμαρτυρίες ακόμα & συστάσεις προς το Νοσοκομείο & να λάβει γνώση για τις ενέργειες που έγιναν μετά από τις παραπάνω ενέργειες.

 

Επιπλέον, στο αρ. 4 (Δικαιώματα των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας) της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (Φ.Ε.Κ. 662/2.3.2017, τ. Β’) αναφέρονται & κάποια επιπλέον:

 1. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση & προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις & ιδιαίτερα:
  • α. Των έγκαιρων, ασφαλών & υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.
  • β. Της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο & τους όρους που θέτει.
  • γ. Της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή & τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  • δ. Του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα & το προσδόκιμο ζωής & εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών.
  • ε. Της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος.
  • στ. Της κατά το δυνατόν αποφυγής της σωματικής & ψυχικής καταπόνησης & της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, θεραπείας & νοσηλείας.
  • ζ. Του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες & την προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  • η. Της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά & θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης & καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου & ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας & την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας.
  • θ. Της πληροφόρησης του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς & της ενημέρωσής του/ης για τις ιατρικές πράξεις & τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται & την αιτιολόγησή τους.
  • ι. Της ενεργούς συμμετοχής του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγείας του/ης, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.
  • ια. Του ιατρικού απορρήτου, της εχεμύθειας & των συνθηκών ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία & νοσηλεία.
  • ιβ. Της τήρησης των κανόνων ευγένειας & διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας & της αποτροπής περιστατικών αναξιοπρεπούς & προσβλητικής συμπεριφοράς.
  • ιγ. Της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση & συναίνεση του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις & θεραπείες.
  • ιδ. Της φυσικής & ηθικής επανόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
  • ιε. Του εμπιστευτικού της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο & των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό.
  • ιστ. Του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας.
  • ιζ. Της ισότιμης & δίκαιης αντιμετώπισης του/ης από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
  • ιη. Της απαραίτητης υποστήριξης του ιατρικού, νοσηλευτικού & διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων & της μεταχείρισης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
 1. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων ληπτών/ριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων & των μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων & των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας & νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου & σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός & εκτός νοσοκομείου.

Σκοπός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ (Φ.Ε.Κ. 3485/31.12.2012) είναι:

 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς & σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ, ισότιμα σε κάθε πολίτη.
 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση, η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας καθώς & η ανάπτυξη & η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας.
 3.  Η ανάπτυξη διαδικασιών οι οποίες διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττικής & το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.
 4. Η συνεργασία με μονάδες υγείας & νοσηλευτικά ιδρύματα της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη & αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων & μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.

Σε απόλυτη συνάφεια με  τους γενικούς στόχους του, η Διοίκηση του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ θέτει μια σειρά από στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

 1. Την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Την προσπάθεια για εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
 3. Τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των εσωτερικών διεργασιών για την καταγραφή προβληματικών διαδικασιών, την αντιμετώπιση & τη διαρκή βελτίωσή τους.
 4. Την ενίσχυση της προσπάθειας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων.
 5. Τη συνεχή  προσπάθεια για την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών & των αποδεκτών των λειτουργιών του, μέσω & της ευαισθητοποίησης του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ

 

Η έννοια της ποιότητας σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα & την αποδοτικότητα, δηλαδή πόσο ικανοποιητικά παράγεται & παρέχεται ένα προϊόν ή υπηρεσία με το μικρότερο δυνατό κόστος & ζημίες.

Στην περίπτωση του νοσοκομείου, ως πολύπλοκου οργανισμού ο οποίος εμπλέκει πολυάριθμους επαγγελματίες, εξοπλισμό, προϊόντα και υπηρεσίες, η Πολιτική Ποιότητας χωρίς να εμπλέκεται στις κλινικές αποφάσεις των ιατρών του νοσοκομείου ως προς την φροντίδα των ασθενών, αφορά στον έλεγχο ποιοτικών παραμέτρων στα φάρμακα, στα υλικά, στα τρόφιμα, στο επίπεδο &στην εκπαίδευση του προσωπικού με διαρκείς εκτιμήσεις της υφιστάμενης κατάστασης στοχεύοντας στη βελτίωση των ανωτέρω.

Η άσκηση Πολιτικής Ποιότητας στο περιβάλλον του νοσοκομείου χρήζει εκπαιδευμένου προσωπικού, τεχνογνωσίας, εξοπλισμού, κεφαλαίων αλλά & στρατηγικού σχεδιασμού δράσεων έχοντας αφενός πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού & αφετέρου ανάπτυξη δικτύου διατμηματικής συνεργασίας ώστε να υιοθετούνται σταδιακά οι αλλαγές με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο