ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Τι είναι το Κ.Π.Α.

Αποτελεί ευρωπαϊκό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης  της Διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισμού, δηλαδή είναι το μέσο  συνεχούς μέτρησης  (αξιολόγηση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία) των διαδικασιών, προκειμένου να αξιολογούνται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του. Σχετικά με τη Δομή του ΚΠΑ αποτελείται από 9 κριτήρια, που αφορούν τις προϋποθέσεις μιας οργάνωσης και 4  υποκριτήρια  που αφορούν την αξιολόγηση, τις μετρήσεις της απόδοσης της οργάνωσης. Σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την αξιολόγηση του προσωπικού. Ιδιαίτερα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης μια μονάδας υγείας, απαιτείται η υιοθέτηση διεθνών πρακτικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, με την πλήρη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και των ασθενών-πολιτών (European Institute of Public Administration, Maastricht, 2002).

Με απόφαση  (αρ. πρωτ 614/13.9.2017) του Διοικητή  του νοσοκομείου κ.  Ν. Κοντοδημόπουλου, συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας ΚΠΑ. Σκοπός της ομάδας  είναι: η αξιολόγηση λειτουργίας των Επειγόντων περιστατικών, των Aπογευματινών ιατρείων, και του Λογιστηρίου, σε σχέση με  τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει κάθε τμήμα,  ως προς τη λειτουργία του, την ικανοποίηση των  εργαζομένων,  και  των πολιτών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο μας θα βασισθεί σε δομημένα ερωτηματολόγια, με κλίμακες απαντήσεων Likert.   Με την ολοκλήρωση του έργου θα συνταχθούν εκθέσεις μέτρων βελτίωσης της κάθε δομής, όπου θα  σταλούν στη Διοίκηση του νοσοκομείου και θα κοινοποιηθούν στην Δ/νση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γεν. Δ/νσης μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από: την Διοικητική Δ/ντρια κα Π. Ανδρούτσου, τον Δ/ντή ΤΕΠ & Β΄ ΜΕΘ ιατρό κο Ι.Αλαμάνο, την Αν. Προϊσταμένη Παραϊατρικών Εργαστηριών  κα  Θ. Τσόγκα, την Υπεύθυνη Λογιστηρίου κα Ε. Βαφία, την νοσηλεύτρια Νευροχειρουργικού τμήματος κα Ε. Δανέβα, την νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού τμήματος κα Ε. Σταματοπούλου,  τον υπάλληλο του τμήματος Πληροφορικής κο Ι. Λαζάρου, την υπεύθυνη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας κα Στ. Μακρή, , την Προϊσταμένη της Ιατρικής Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης κα Ε. Λάππα (Υπεύθυνος έργου) του νοσοκομείου.


Ποια είναι η σημασία της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α) στο νοσοκομείο

  • Αποτελεί μέσο εκσυγχρονισμού των δομών του νοσοκομείου και κατ’επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης
  • Ωθεί τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες στην αυτοκριτική με στόχο τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και τομέων βελτίωσης
  • Παρέχει τη δυνατότητα για λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών και των υπηρεσιών..κά.
  • Εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία και παρέχει συνεχή βελτίωση μέσω της περιοδικής αυτοαξιολόγησης
  • Παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα απόδοσης
  • Προσφέρει αύξηση της ικανοποίησης όλων μας (εργαζομένων, ασθενών, πολιτών κά)
  • Αυξάνεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μέσω της σύγκρισης με άλλα νοσοκομεία της Ελλάδος και της Ευρώπης

Υπεύθυνος έργου

Ευαγγελία Λάππα, Phd, MScEcon

Προϊσταμένη Ιατρικής Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο