ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Ιστορικά Στοιχεία

  • Με το υπ΄αρ 580/1969 Βασιλικό Διάταγμα έγινε η ίδρυση της ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ¨ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨.
  • Με το υπ΄αρ 664/1972 Βασιλικό Διάταγμα εγκρίθηκε ο οργανισμός της ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ¨ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨,με μονοετές πρόγραμμα φοίτησης. Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 328 μαθήτριες.
  • Με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 303/24.3.1980 μετατρέπεται η Σχόλη Βοηθών Νοσοκόμων σε ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) με διετές πρόγραμμα φοίτησης. Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 670 μαθητές και μαθήτριες.
  • Με την Υπουργική Απόφαση, Αρ. Φύλλου 986/9.8.2000 μετατρέπεται η Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή ( Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) διετούς φοίτησης, σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ(Τ.Ε.Ε.) Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 168 μαθητές και μαθήτριες. Οι απόφοιτοι μετά από ενός έτους πρακτική άσκηση, αποκτούν Άδεια άσκησης επαγγέλματος , βαθμίδας Δ.Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
  • Με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 676/30.4.2007 μετατρέπεται το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΕΠΑ.Σ), διετούς φοίτησης.
  • Με την υπ΄ αριθμό Υ7β/Γ.Π.32458 / 6.5.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, δεν έγιναν εγγραφές στο Α΄  έτος για τη σχολική περίοδο 2014-15.
  • Επαγγελματική Σχολή λειτούργησε με τη Β΄ Τάξη.

Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του ΓΝΑ ΚΑΤ , έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της απόφασης Γ4α/ΓΠ 12972 του Αν. Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ 1038/Β/03-06-2015 (ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΔΙΕΚ)
  2. Την εγκύκλιο Γ4α/ΓΠοικ.67622/03-09-2015 της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Λειτουργία των ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας)
  3. Τις διατάξεις της απόφασης 5954 του Υφυπουργού Υγείας, ΦΕΚ 1807/Β/02-07-2014, από το εκπαιδευτικό έτος 2015-16, λειτουργεί ως :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  4. Από 19/1/2024 τα ΙΕΚ μετονομάζονται σε Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολές Ανώτερης επαγγελματικής Κατάρτισης) σύμφωνα με τον νόμο 5082/24(ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024)
Μετάβαση στο περιεχόμενο