ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Πολιτική Ποιότητας ΓΝΑ ΚΑΤ

 

Το ΓΝΑ ΚΑΤ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αττικής που υποδέχεται σε καθημερινή βάση έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών/ασθενών σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, και στους οποίους παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η Διοίκηση του ΓΝΑ ΚΑΤ αναγνωρίζει ως θεμελιώδες στοιχείο της προσέγγισης της υγείας του ανθρώπου την ορθή ιατρική διάγνωση, την ενδεδειγμένη νοσηλευτική περίθαλψη και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση στη βάση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής. Επιπρόσθετα, αποδίδει ξεχωριστή βαρύτητα στην ανάπτυξη σχέσεων φροντίδας μεταξύ υγειονομικού προσωπικού και ασθενών με γνώμονα την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις προσδοκίες τους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον συνάνθρωπο, το ΓΝΑ ΚΑΤ υιοθετεί μία κατεξοχήν πολιτοκεντρική προσέγγιση, τοποθετώντας τον ασθενή και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της δράσης του. Αναλυτικότερα:

 • Χρησιμοποιεί και βελτιστοποιεί τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου, τεχνολογικές υποδομές.
 • Υιοθετεί καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές παροχής ιατρονοσηλευτικής φροντίδας.
 • Συμμορφώνεται απόλυτα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τηρεί τις προδιαγεγραμμένες αρχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Διακρίνεται για το άρτια καταρτισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό ανθρώπινο δυναμικό.
 • Τηρεί απαρέγκλιτα τα εχέγγυα της εχεμύθειας, της εμπιστευτικότητας και του απόρρητου ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ενσωματώνει και εφαρμόζει τις κατάλληλες για κάθε Τμήμα/Υπηρεσία του επιχειρησιακές διεργασίες στη βάση στοχοθεσίας συμβατής με τον στρατηγικό προσανατολισμό.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί τις λειτουργικές διεργασίες μέσω της καταγραφής, της μέτρησης, της ανασκόπησης, της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης, επιδιώκοντας υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και οικονομικότητας.
 • Εξασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών.
 • Εντοπίζει τα δυνατά και λιγότερο δυνατά σημεία της λειτουργίας του, αντιμετωπίζοντας τυχόν αδυναμίες και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, με γνώμονα την ενίσχυση της ικανοποίησης των πολιτών/ασθενών.
 • Λειτουργεί με εξωστρέφεια, ενθαρρύνοντας την συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία εν γένει.
 • Σχεδιάζει τις δράσεις του εντός ενός πλαισίου αυξημένου αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, επιδιώκοντας την βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Σέβεται τα δικαιώματα των περιθαλπόμενων, υποστηρίζει την αυτοδιάθεσή τους και τους εμπλέκει ενεργά στις αποφάσεις για το θεραπευτικό πλάνο που τους αφορά, πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό στις πολιτισμικές, θρησκευτικές και λοιπές πεποιθήσεις τους.
 • Διαχειρίζεται τις ανάγκες των πολιτών/ασθενών με ευγένεια, φιλικότητα και επαγγελματισμό, στοχεύοντας στην αξιόπιστη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.
 • Τηρεί τις αξίες της ηθικής και της δεοντολογίας.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη ενός κλίματος σιγουριάς και ασφάλειας για τον ασθενή σε κάθε φάση της παρεχόμενης φροντίδας.
 • Υποστηρίζει και προάγει τη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ατομική προσπάθεια, την ομαδική εργασία και την ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 • Παρέχει άμεση, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση σε ένα κλίμα έγκαιρης, έγκυρης και σαφούς επικοινωνίας.
 • Προωθεί τον διάλογο και την ανατροφοδότηση ως βασικά εργαλεία βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης.
 • Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την διαμόρφωση και ανάπτυξη μίας κουλτούρας συμβατής με τις αρχές ποιότητας που πρεσβεύει.
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο