ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  Γ.Ν.Α ΚΑΤ

 

Το Γραφείο είναι στεγασμένο στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου σε χώρο με εύκολη πρόσβαση και από τις δύο εισόδους του Νοσοκομείου, όσο το δυνατό πλησιέστερα στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου, κατάλληλο ώστε να διαφυλάσσεται  η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και είναι σηματοδοτημένο ευκρινώς. Το Γραφείο λειτουργεί και εξυπηρετεί τον/την πολίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:30π.μ έως τις 17:00μ.μ και την Παρασκευή έως τις 15:30 μ.μ και κατά τις ημέρες εφημερίας, ανάλογα με τις δυνατότητες του νοσοκομείου.

Επίσης, είναι αναρτημένες στην επίσημη σελίδα του Νοσοκομείου χρήσιμες πληροφορίες για το Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ ριών Υπηρεσιών Υγείας καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) καθώς έχουν διαμοιρασθεί στα νοσηλευτικά τμήματα, ενημερωτικά φυλλάδια για τα δικαιώματα των ασθενών και για τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων και Οικονομικά αδύναμων πολιτών και έχουν τοποθετηθεί σε σημεία καίρια του Νοσοκομείου προς ενημέρωση των πολιτών και ασθενών.

Στόχος του γραφείου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών, καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις του στοχεύουν στη διευθέτηση των υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του πολίτη για τη διασφάλιση της υγείας του. Παράλληλα, αποσκοπούν στην εξομάλυνση και εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτησή του, και κατ’ επέκταση το έργο των εργαζομένων, και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Το Γραφείο είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη των δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το Γραφείο επικοινωνεί και συνεργάζεται συστηματικά με κάθε υπηρεσία του νοσοκομείου και ειδικά με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, με το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, καθώς και με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), την Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, την Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ ριών Υπηρεσιών Υγείας και τις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η διασύνδεση του Γραφείου διευκολύνεται από κάθε άλλη υπηρεσία του νοσοκομείου και από το προσωπικό της, με την αρωγή και την εποπτεία του/της Αναπληρωτή/τριας Διοικητή/τριας ή του/της Αντιπροέδρου του νοσοκομείου. Επιπλέον τα γραφεία συνεργάζονται, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

  Νομικό πλαίσιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :

 • Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Άρθρα 47 & 94-100 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
 • Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Άρθρα 1& 2, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Άρθρο 1, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
 • Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Άρθρο 1, «Κύρωση της Σύμβασης του συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική»
 • Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005), «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
 • Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001). «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας»

Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

 

Το Γραφείο στελεχώνεται από τις εξής υπαλλήλους

 

Υπεύθυνη Γραφείου:

Γεωργία Παρδάλη                                Πασχαλίνα Δάφνου

Τηλ. 213 – 20.86.335                            Τηλ. 213 – 20.86.925

E – mail: info@kat-hosp.gr.               Email: info2@kathosp.gr.

 

 

            

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 Η Υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κατοχυρώνεται σε Σύμφωνα και Συμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σύνταγμα της Ελλάδας και στην Ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας:

 • Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
 • Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
 • Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι ως εξής:

 

 1. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και ιδιαίτερα:

α. των έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας,

β. της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο και τους όρους που θέτει,

γ. της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του,

δ. του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών,

ε. της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος,

στ. της κατά το δυνατόν αποφυγής της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης και της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας,

ζ. του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,

η. της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας,ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας,

θ. της πληροφόρησης του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς και της ενημέρωσής του/ ης για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους,

ι. της ενεργούς συμμετοχής του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγείας του/ης, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης,

ια. του ιατρικού απορρήτου, της εχεμύθειας και των συνθηκών ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και νοσηλεία,

ιβ. της τήρησης των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας και της αποτροπής περιστατικών αναξιοπρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς,

ιγ. της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες,

ιδ. της φυσικής και ηθικής επανόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου,

ιε. του εμπιστευτικού της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο και των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό,

ιστ. του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας,

ιζ. της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης του/ης από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου,

ιη. της απαραίτητης υποστήριξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

 1. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων ληπτών/ριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο ασθενής υποχρεούται να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον κανονισμό του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύεται. Ειδικότερα, ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους Νοσοκομείου (και στους εξώστες).
 2. Απαγορεύεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
 3. Απαγορεύεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σε αυτούς που νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου τηρούνται όροι ασηψίας.
 4. Απαγορεύεται η απρεπής συμπεριφορά στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου.
 5. Ο ασθενής υποχρεούται να παραμείνει εντός του νοσοκομείου καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του και μόνο όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή έξοδό του απ’ αυτό, μπορεί να ζητήσει άδεια από το Διευθυντή γιατρό της Κλινικής όπου νοσηλεύεται ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο ασθενής εξέλθει άνευ αδείας τότε θεωρείται ό,τι εξέρχεται με δική του ευθύνη, και στη συνέχεια θα υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την υποχρεωτική έξοδο του από το νοσοκομείο, με πειθαρχικό εξιτήριο και φυσικά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.
 6. Ο ασθενής υποχρεούται ευθύς μετά την είσοδό του στο νοσοκομείο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, δια μέσου της Προϊσταμένης της Κλινικής όπου νοσηλεύεται, τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος ή ό,τι θα καταβάλλει ο ίδιος τις δαπάνες της νοσηλείας του.
 7. Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις εντολές των ιατρών του και να εκτελεί πιστά τη φαρμακευτική του αγωγή.
 8. Ο ασθενής υποχρεούται να λαμβάνει την παρεχόμενη από το νοσοκομείο τροφή και απαγορεύεται η λήψη από αυτόν κάθε άλλης τροφής που προσφέρεται σ’ αυτόν από τους οικείους του, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό του.
 9. Ο ασθενής οφείλει, ευθύς μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, να δώσει στον αρμόδιο γιατρό της κλινικής, όπου θα νοσηλευθεί, πλήρες ιστορικό της ασθένειάς του.
 10. Ο ασθενής έχει υποχρέωση σε περίπτωση που του χορηγηθεί γενική ή μερική νάρκωση για την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης, να υπογράψει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης προς τούτο. Σε περιπτώσεις διανοητικής ανικανότητας αυτού ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ζητείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα ή του πλησιέστερου συγγενή ή του προσώπου το οποίο έχει την επιμέλειά του.
 11. Να διατηρείτε τους χώρους καθαρούς και να μην αφήνετε αντικείμενα στα παράθυρα και στα μπαλκόνια. Τα οικιακά σκουπίδια  απορρίπτονται στις μαύρες σακούλες και όχι στα κίτρινα και κόκκινα κιβώτια.
 12. Να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα τόσο στους θαλάμους όσο και στους άλλους χώρους του Νοσοκομείου (Ασανσέρ, Αίθουσες Αναμονής).Να μην έχετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 13. Να φροντίζετε να διατηρείτε την τάξη και την καθαριότητα των χώρων.
 14. Να σέβεστε και να υπακούτε στις εντολές των θεραπόντων ιατρών και του προσωπικού. Η συνεννόηση, η επικοινωνία και η ευπρεπής παρουσία αποτελούν παράγοντες συνεργασίας και υποστήριξης.
 15. Να ενημερώνεστε από τους θεράποντες ιατρούς, σεβόμενοι το ωράριο λειτουργίας και ενημέρωσης.
 16. Να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για την υποχρέωσή τους να σέβονται το επισκεπτήριο, τους κανόνες του επισκεπτηρίου και πιθανόν ειδικές συνθήκες νοσηλείας.
 17. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού, που έχετε προγραμματίσει, και να λαμβάνετε υπόψη ότι οι ακυρώσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση έχουν σημαντικές επιπτώσεις.
 18. Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας στοιχεία (ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας) και τα ιατρικά έγγραφα.
 19. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης και των νοσηλευτικών πράξεων, να αποχωρείτε από τον θάλαμο.
 20. Για την κλήση Αποκλειστικής/ου να απευθύνεστε στην Προϊσταμένη του τμήματος για να συμπληρώσετε το έντυπο Αίτησης Αποκλειστικής/ου.
 21. Για παραμονή προσώπου –συνοδού που απασχολείται κατ’οίκον απαιτείται αντίγραφο εργόσημου για τον τελευταίο  πλήρη  μήνα απασχόλησης του πριν την εισαγωγή στο Νοσοκομείο, καθώς και να δηλώνεται ο ΑΜΚΑ του,όπως και ο ΑΜΚΑ του εργοδότη  (Γ6α/Γ.Π.οικ.36622 ΦΕΚ 3289/Β/2022).
 22. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού ο οποίος δεν τηρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα καλείται η ασφάλεια του Νοσοκομείου για την απομάκρυνσή του.
 23. Όταν είναι απαραίτητο κατά την κρίση του Διευθυντή του τμήματος, η παραμονή ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται άδεια παραμονής συγγενικού προσώπου η οποία θα υπογράφεται από τον Θεράποντα ιατρό ή τον Προϊστάμενο του Νοσηλευτικού τμήματος. Θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ασθενή και θα υπογράφει την συγγενική σχέση με αυτόν.
 24. Το εξιτήριο γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό. Το ιατρικό Εξιτήριο και τις ιατρικές οδηγίες τα παραλαμβάνετε από τον ιατρό. Το Διοικητικό Εξιτήριο το παραλαμβάνετε στο Γραφείο Κινήσεως Ασθενών- Εξιτήρια, από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. εκτός Σαββατοκύριακα και Αργίες.
 25. Στην περίπτωση εξιτηρίου και μεταφοράς του ασθενούς με ασθενοφόρο, ειδοποιείται το ΕΚΑΒ από την προηγούμενη μέρα με σημείωμα που έχει σταλεί από τον Ιατρό στο Γραφείο Κίνησης. Η μεταφορά του ασθενή δεν πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία συνοδού.
 26. Πριν την έξοδό σας επιστρέψτε τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε και βεβαιωθείτε ότι πήρατε όλα τα προσωπικά σας είδη.
 27. Απαγορεύεται κάθε αμοιβή στο προσωπικό.
 28. Η χρήση πολυθρόνας συνοδού επιτρέπεται μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι θάλαμοι θα πρέπει να είναι τακτοποιημένοι όλες τις ώρες, ώστε να υπάρχει άνετη πρόσβαση.

 

Παρακαλούμε για σεβασμό προς το έργο των εργαζομένων.

Κοινός μας σκοπός είναι η ταχεία ανάρρωσή σας.

 

                                                                                Σας ευχαριστούμε

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

 

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Τι δικαιούμαι σαν ανασφάλιστος;

 • Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.
 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
 • Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
 • Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
 • Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών και με ποιον τρόπο;

 • Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.
 • Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.
 • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
 • Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Πού να απευθυνθώ;

 • Αν έχεις ΑΜΚΑ σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας που οφείλουν να σου διασφαλίσουν άμεσα πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους
 • Αν δεν έχεις ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (α.33 του 4368/2016), στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων ή στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων όπου θα σε ενημερώσουν πώς μπορείς να βγάλεις την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης.

 

Τι χρειάζεται να πληρώσω;

 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη
 • Υποχρεούσαι στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη, εκτός αν εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχεις μηδενική συμμετοχή.

 

Άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 κατείχαν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ Α.6 ΤΗΣ ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016

 

 • Ανήλικοι έως 18 ετών
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
 • Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
 • Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
 • Θύματα εγκλημάτων trafficking
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Από πού θα πάρω τα φάρμακά μου ως ανασφάλιστος;

 • Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
 • Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικά αδύναμου ή ανασφάλιστου, ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων), παρέχονται εκτός από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι λοιποί δικαιούχοι προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
 • Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται τόσο από τα νοσοκομεία όσο και από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ (μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Τι μπορώ να κάνω ως ανασφάλιστος για να διασφαλίσω ότι δικαιούμαι μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα;

 • Να επισκεφτώ την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στην οποία, εισάγοντας το username και τον κωδικό πρόσβασης για το taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ θα διαπιστώνω το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016.
 • Αν το σύστημα δεν βρίσκει το ΑΜΚΑ μου θα πρέπει να απευθυνθώ στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσω τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ μου
 • Οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών –δικαιούχοι της παρ.2Β και 8 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των πρώην κατόχων του Ατομικού Βιβλιάριου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου -ενημερώνονται ότι για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους
 • Σε περίπτωση που μου επιβληθεί ποσοστό συμμετοχής στη συνταγογράφηση, έχω το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους εντός 15 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη συνταγή, εφόσον πληρώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ.
 • Πρέπει να ζητήσω από τον γιατρό που συνταγογραφεί να με ενημερώσει για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η αλλαγή της φαρμακευτικής μου αγωγής, καθώς και για τη δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  Ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν παράπονα – καταγγελίες και θετικές εντυπώσεις (ευχαριστήριες επιστολές) συμπληρώνοντας τα ανάλογα έντυπα που βρίσκονται στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους :

 • Με τη φυσική τους παρουσία στο Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»,
 • Με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο,
 • Μέσω συστημένης ή απλής επιστολής,
 • Μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Προκειμένου να διερευνηθεί μια καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει την συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.
 • Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο απόδειξη της ιδιότητας του καταθέτοντος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ταυτοποιούν το άτομο είναι υποχρεωτική για την λήψη απάντησης προς διασφάλιση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό του Αυτοτελούς «Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» είναι στη διάθεση σας προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.PDF

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.PDF

                                               

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

1.Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών             https://alzheimerathens.gr/

2.Θετική Φωνή –Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος https://positivevoice.gr/

3.Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας  https://ekea.gr/

4.Σύλλογος Ασθενών με αλλεργικές παθήσεις  ‘’ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ’’  http://www.allergia.gr/

5.Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων  Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)  http://www.posgamea.gr/

6.Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Παίδων –Βήματα ζωής για το παιδί με αναπηρία  https://elepap.gr/

7.Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  (ΕΣΑμεΑ) https://www.esamea.gr/el

8.Ελληνική Ομοσπονδία Για τον Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) https://www.elodi.org/

9.Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας  https://www.elikar.gr/portal/

10.Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία https://cancerhellas.org/

11.Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα-Κρίκος Ζωής  https://www.krikoszois.gr/

12.Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος https://www.myasthenia.gr/

13.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών https://psnrenal.gr/

14.Σύλλογος Ατόμων με νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα https://www.synathina.gr/group

15.ΑγκαλιάΖΩ-Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου  https://www.oekk.gr/

16.Φλόγα –Σύλλογος Γονιών Παιδιών με  Νεοπλασματική Ασθένεια https://www.floga.org.gr/

17.Σύλλογος Σκελετικής Υγείας ‘’Πεταλούδα’’ https://osteocare.gr/

18.Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση https://endotera.gr/

19.Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών https://www.synathina.gr/

20.Πανελλαδικός Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων https://pasipka.gr/

21.Ελληνική Εταιρία Αντιρρευματικού Αγώνα https://www.arthritis.org.gr/

22.Ελληνική Εταιρία Θεραπείας και Παρηγορητικής Φροντίδας-ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α https://grpalliative.gr/

23.Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας https://www.poamskp.gr/

24.Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας  https://gmss.gr/

25.Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ) https://www.posopsi.gr/el/

Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημόσιου Συμφέροντος

Μπορείτε να υποβάλλετε την αναφορά σας, είτε ανώνυμα, είτε εμπιστευτικά.

Οδηγίες

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο