ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Αντίγραφα από Ιατρικό Φάκελο

Σύμφωνα με τις παρ. 8 – 10, του αρ. 14 (‘Τήρηση Ιατρικού Αρχείου) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Φ.Ε.Κ. 287/28.11.2015, τ. Α’):

Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του  εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.

Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: α. Στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. β. Σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Σημειωτέον ο ασθενής προκειμένου να παραλάβει αντίγραφα του ιατρικού του φακέλου, θα πρέπει εφόσον προσέλθει ο ίδιος να προσκομίσει την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Στην περίπτωση που προσέλθει κάποιος οικείος του θα πρέπει να γίνει με την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο