ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμμετοχής ( παρέχεται από το Δ.Ι.Ε.Κ )
  2. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος αυτού, ημεδαπής ή αλλοδαπής (πιστοποιητικό ελληνομάθειας όταν ο τίτλος προέρχεται από το αλλοδαπή χώρα ).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ( άδεια διαμονής ).
  4. Α.Μ.Κ.Α υποψηφίου.
  5. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας, σχετική με την ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα.
  6. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
  7. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
  8. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Οι Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ, σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε δυναμικότητας των τμημάτων.

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης, δίνεται στους άρρενες, αναβολή στράτευσης.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και οι επιτυχόντες ενημερώνονται τηλεφωνικώς, μετά τη διαδικασία έκδοσης των  αποτελεσμάτων ( μετά τις 25 Σεπτεμβρίου  κάθε έτους ).

Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της διαδικασίας  μοριοδότησης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο