ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
17/05/2019 06/06/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικές βελόνες» Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
16/05/2019 28/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή του νοσοκομείου ΕΚΑ
15/05/2019 27/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από αδειούχο ηλεκτρολόγο με εμπειρία
14/05/2019 04/06/2019 έως 10:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
14/05/2019 24/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών φορητών ακτινογραφικών συστημάτων
13/05/2019 31/05/2019 έως 14:00 πμ Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός «ψύκτη κλιματισμού για τις ανάγκες του κτιρίου ΤΕΠ»
10/05/2019 23/05/2019 έως 12:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντογράφος) Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
30/04/2019 11/06/2019 έως 10:00 πμ Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες Συντήρσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»
25/04/2019 23/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πυροπροστασίας στο ΓΝΑ ΚΑΤ» Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
24/04/2019 10/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για υπηρεσίες απόφραξης και καθαρισμού φρεατίων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
24/04/2019 09/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την μίσθωση τριών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
24/04/2019 07/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την προμήθεια εναλλάκτη θέρμανσης νερού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
19/04/2019 09/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
19/04/2019 08/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
19/04/2019 08/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά μονάδων αίματος,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων» Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
11/04/2019 22/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού του Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 16/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δυο μαγείρων στο Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 15/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
01/04/2019 08/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σύτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικόυ Κέντρου Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
28/03/2019 17/04/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδικών απολυμαντικών – απολυμαντικών αποστείρωσης συνολικής πίστωσης 7.234,27€ με ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
22/03/2019 03/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στο ΕΚΑ
22/03/2019 02/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων χωρίς συνοδό εξοπλισμό και μικροειδών για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΕΚΑ
04/03/2019 12/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στα Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
08/02/2019 14/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Οργάνωσης Ραντεβού (Πρωινά – Απογευματινά) του ΓΝΑ ΚΑΤ» ΤΕΥΔ-Οικονομική-Υπεύθυνη Δήλωση
08/02/2019 18/02/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
22/01/2019 06/03/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων» Διακήρυξη