ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ & ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

[Άρθρα 7 & 13, Κανονισμός (Ε.Ε.) 679/2016]

 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 ενημερώνει τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ασθενείς για τα ακόλουθα:

  1. Το νοσοκομείο διατηρεί αρχείο ασθενών με τα ευαίσθητα και τα απλά προσωπικά δεδομένα τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι από 10 έως και 20 χρόνια, ανάλογα με τα οριζόμενα ανά περίπτωση στο νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του και εναντίωσης με σχετική δήλωση του, τηρουμένης της διαδικασίας του Κανονισμού.
  3. Ο ασθενής (υποκείμενο δεδομένων), ως προς την παροχή της συγκατάθεσης, έχει το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων του με σχετική δήλωση του:   “ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ”

 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer):

Δήμητρα Ντανοβασίλη

Τηλ. 213 – 20.86.583

E – mail: dpo@kat-hosp.gr.

 

Νομοθετικό πλαίσιο:

  • Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 & άλλες διατάξεις.
  • Κανονισμός (Ε.Ε.) 679/2016: Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
  • Οδηγία (E.Ε.) 2016/680: Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων & για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
  • Ν. 2472/1997 [Φ.Ε.Κ. 50/10.4.1997, τ. Α’]: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Υπουργείο Υγείας:

www.moh.gov.gr/articles/gdpr

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/dataprotection_el

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

www.dpa.gr

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο