ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Eνστάσεις/Aπαντήσεις
10/05/2023 01/06/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη με αριθμό 01/2023 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «αντικατάσταση των ενεργοβόρων αντλιών θέρμανσης κλιματισμού» CPV 45259900-6, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για έξι (6) μήνες, προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α. (εξήντα χιλιάδες ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη διαγωνισμού Υπ’ αριθμ. 01/2023 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων αντλιών θέρμανσης κλιματισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

15/03/2023 10/04/2023 έως 12:00 πμ Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση δύο (2) όμορων οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΓΝΑ ΚΑΤ στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Κωνσταντινουπόλεως στο δήμο μαρουσίου Αττικής (OT 100)

Προκήρυξη διαγωνισμού Υπ’ αριθμ. 01/2023 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση δύο (2) όμορων οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΓΝΑ ΚΑΤ στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Κωνσταντινουπόλεως στο δήμο μαρουσίου Αττικής (OT 100)

Μετάβαση στο περιεχόμενο