ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

 

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Eνστάσεις/Aπαντήσεις
29/11/2023 06/12/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Ακτινογραφικού Συγκροτήματος μέσω Ενεργειακής Αναβάθμισης που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Ακτινογραφικού Συγκροτήματος μέσω Ενεργειακής Αναβάθμισης που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/11/2023 03/01/2024 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/11/2023 13/12/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχετεύσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχετεύσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

17/11/2023 03/01/2024 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης του ΓΝΑ ΚΑΤ
17/11/2023 01/12/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου μιας χρήσης του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου μιας χρήσης του ΓΝΑ ΚΑΤ

16/11/2023 03/01/2024 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αρθροπλαστικών άνω άκρων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αρθροπλαστικών άνω άκρων του ΓΝΑ ΚΑΤ

15/11/2023 04/12/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής για τρείς σκάλες κινδύνου του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής για τρείς σκάλες κινδύνου του ΓΝΑ ΚΑΤ

14/11/2023 04/12/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός υπερηχοκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική του ΓΝΑ ΚΑΤ

07/11/2023 14/12/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 1375KVA του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 1375KVA του ΓΝΑ ΚΑΤ

27/10/2023 15/11/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός υπερκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός υπερκαρδιογράφου για την καρδιολογική κλινική του ΓΝΑ ΚΑΤ

Διευκρινίσεις

Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΔΣ Νο25/07-11-2023

17/10/2023 24/11/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικής γάζας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικής γάζας του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/10/2023 10/10/2023 έως 10:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών της συντήρησης και ελαιοχρωματισμού των οικοδομικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ
06/10/2023 10/10/2023 έως 10:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις εργασίες ανακαίνισης κλινικής άκρα χείρας – μικροχειρουργικής κτιρίου ηρώων πολυτεχνείου του ΓΝΑ ΚΑΤ
02/10/2023 26/10/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για την προμήθεια «υφαντών- υφασμάτων» με CPV 19211100-9, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, συνολικού προϋπολογισμού 244.774,76 € με Φ.Π.Α. (Διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες, επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 09/2023 Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια «υφαντών- υφασμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

22/09/2023 12/10/2023 έως 12:00 πμ Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Καθαρισμό αεραγωγών και αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων χειρουργείων, ΤΕΠ, αποστείρωσης» CPV 39563530-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, προϋπολογισμού 70.680,00 € με Φ.Π.Α. (εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 10/2023 Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για τον «καθαρισμό αεραγωγών και αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων χειρουργείων, ΤΕΠ και αποστείρωσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

22/09/2023 12/10/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» με CPV 33141310-6, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, συνολικού προϋπολογισμού 85.914,22 € με Φ.Π.Α. (ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής..

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 5/2023 Ανοικτό Δημόσιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

12/09/2023 05/10/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων με ανταλλακτικά» CPV 50750000-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 55.000,00€ με Φ.Π.Α. (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 08/2023 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις «υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων με ανταλλακτικά», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

11/08/2023 21/08/2023 έως 10:00 πμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 07/2023
19/06/2023 21/07/2023 έως 12:00 πμ Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για την ψηφιακή διακίνηση ιατρικών εικόνων»

Προκήρυξη διαγωνισμού Δημοσίου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για την ψηφιακή διακίνηση ιατρικών εικόνων»

10/05/2023 01/06/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη με αριθμό 01/2023 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «αντικατάσταση των ενεργοβόρων αντλιών θέρμανσης κλιματισμού» CPV 45259900-6, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για έξι (6) μήνες, προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α. (εξήντα χιλιάδες ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη διαγωνισμού Υπ’ αριθμ. 01/2023 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων αντλιών θέρμανσης κλιματισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

15/03/2023 10/04/2023 έως 12:00 πμ Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση δύο (2) όμορων οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΓΝΑ ΚΑΤ στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Κωνσταντινουπόλεως στο δήμο μαρουσίου Αττικής (OT 100)

Προκήρυξη διαγωνισμού Υπ’ αριθμ. 01/2023 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση δύο (2) όμορων οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΓΝΑ ΚΑΤ στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Κωνσταντινουπόλεως στο δήμο μαρουσίου Αττικής (OT 100)

Μετάβαση στο περιεχόμενο