ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
21/10/2020 02/11/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από αδειούχο θερμαστή του νοσοκομείου ΕΚΑ
19/10/2020 04/11/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών απολύμανσης εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ
07/10/2020 22/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων σερπαντίνας, κατάλληλων για τις ατμογεννήτριες 1 (οίκου THERMOSOL) και 3 (οίκου ΠΡΟΟΔΟΣ)» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/10/2020 22/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια είκοσι «20» ηλεκτρικών κλινών νοσηλείας του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/10/2020 22/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια στρωμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/10/2020 22/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Περισκλίδες με συνοδό εξοπλισμό» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/10/2020 20/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Σύριγγες» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/10/2020

06/10/2020

29/10/2020 έως 10:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αποστειρωμένων κομπρεσών για θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων – τραυμάτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αποστειρωμένων κομπρεσών για θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων – τραυμάτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
06/10/2020 22/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του «καθαρισμού – απολύμασνης των αεραγωγών και αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων χειρουργείων – αποστείρωσης χειρουργείων ΤΕΠ» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
06/10/2020 20/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Σύστημα Τοπικής Έγχυσης Αναισθητικού» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
05/10/2020 14/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων του νοσοκομείου ΕΚΑ
05/10/2020 13/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού του νοσοκομείου ΕΚΑ
01/10/2020 13/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ουρικαθετήρων για τις ανάγκες του ουρολογικού ιατρείου του νοσοκομείου ΕΚΑ
28/09/2020 12/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιθεμάτων του νοσοκομείου ΕΚΑ
28/09/2020 12/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρείες απόφραξης και καθαρισμού φρεατίων του νοσοκομείου ΕΚΑ
25/09/2020 14/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά μονάδων αίματος,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
23/09/2020 05/10/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολών νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και υποδημάτων νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου ΕΚΑ
17/09/2020 07/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
17/09/2020 01/10/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «εκπόνηση μελέτης ελέγχου της στατικής επάρκειας κτιριών» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
10/09/2020 24/09/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αυτοκόλλητων Επιδέσμων» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
10/09/2020 24/09/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Video-λαρυγγοσκοπίου & Video-βρογχοσκοπίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
08/09/2020 31/09/2020 έως 12:00 μμ Διακήρυκη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες Κλιβανιστών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
31/08/2020 30/09/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορρυπαντικά» του ΓΝΑ ΚΑΤ Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
31/08/2020 29/09/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της «Απόφραξης και καθαρισμού όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Υπέυθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
03/08/2020 10/08/2020 έως 11:00 μμ Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων για πενθήμερη εργασία στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης»
24/07/2020 04/08/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού του προσωπικού του ΕΚΑ
08/07/2020 20/07/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησς Η/Ζ και υποσταθμού του νοσοκομείου ΕΚΑ Διευκρινίσεις
03/07/2020 22/07/2020 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ
Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
03/07/2020 15/07/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων-αναλωσίμων και μικροειδών για τις ανάγκες του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ
03/07/2020 03/07/2020 έως 10:00 μμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΑ «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ»
PDF 1
PDF 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
30/06/2020 16/07/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «εκπόνσης μελέτης ελέγχου της στατικής επάρκειας κτιρίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Ορθή Επανάληψη Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ

Ορθή επανάληψη πίστωσης
Απόφαση Διοικητή

24/06/2020 08/07/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
11/06/2020 22/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του νοσοκομείου ΕΚΑ
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του νοσοκομείου ΕΚΑ
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του νοσοκομείου ΕΚΑ Διευκρινίσεις
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του νοσοκομείου ΕΚΑ
03/06/2020 17/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ¨ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ¨  για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/06/2020 18/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της «Απόφραξης και καθαρισμού όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/06/2020 17/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της «Συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά του σωληνωτού ταχυδρομείου» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/05/2020 09/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του νοσοκομείου ΕΚΑ.Ορθή Επανάληψη
28/05/2020 09/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μίσθωση τριών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του νοσοκομείου ΕΚΑ.Ορθή Επανάληψη
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων για πενθήμερη εργασία στο ΕΚΑ
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες μεταφοράς βιολογικών υλικών
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισεκυής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
19/05/2020 02/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικές βελόνες» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/05/2020 27/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/05/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 14/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στερνοτόμου μπαταρίας για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οκτώ αντλιών-αεροστρωμάτων για τις Α & Β ΜΕΘ για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΝΑΡΘΗΚΕΣ» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
22/04/2020 06/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσίών Κτηνιάτρου» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/04/2020 14/04/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του ΕΚΑ
17/03/2020 27/03/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ
Skip to content